BOCHNO

2023-03-11(Sat) 18:00-23:00 HOUSETECHNO

2023 3.11 Sat 18:00-23:00

“BOCHNO”

DJ:
Terax × DJ悦
Kabe × Anayama
ハナチャンバギー速報
Dagrass × Yugo Kanayama

Live Act: Tokyo Electric Vibration

VJ: uraken

1st drink 1000yen