MORADO

2024-01-12(Fri) 23:00-06:00 TECHNO

2024 1.12 Fri 23:00-dawn

“MORADO”

DJ:
MICHIKA
minami
DJoyasigh
Fuji Tokyo (Hiroaki Iida & Taichi Nagaoka)
TAMOinai

1st drink 1000yen